آزمون آنلایناخباربازار کارزبان ارشدکارنامه

ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد ۹۸

ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد ۹۸

ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد ۹۸ دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد ۹۸ – شرایط و مدارک مورد نیاز

ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد ۹۸

شرایط ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد ۹۸ و مدارک مورد نیاز

 

 

شرایط و نحوه ثبت نام در دوره دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد ۹۸ ویژه استعدادهای درخشان

کلیه حائزین شـرایط درخواسـت کننـده دوره دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد ۹۸ شامل استعدادهای برتـر و فـارغ التحصـیلان ممتـاز براساس حداقل معدل ۱۷ برای رشـته هـای دامپزشـکی، ۵/۱۸ برای رشته های علوم انسانی و ۵/۱۷ برای سـایر رشـته هـا بـا رعایت سایر شرایط مندرج در شیوه نامه اجرایی براساس معدل و رتبــه بنــدی و متناســب بــا ظرفیــت بــرای هــر یــک از رشته/محلهای انتخابی گزینش و بـرای مصـاحبه علمـی بـه گروههای تخصصی مربوط معرفی می شوند. امتیاز نهـایی هـر داوطلب براساس شاخصهای پژوهشی – آموزشی و مصاحبه منطبق بر شیوه نامه اجرایی محاسبه و به عنوان شـاخص بـرای گزینش نهایی داوطلبان ملاک عمل قرار میگیرد

شرط نمره پایان نامه در دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد ۹۸

دارا بودن حداقل نمره پایان نامـه ۵۰/۱۸ جهـت کلیـه رشته ها

. تبصره : درخصوص دانش آموختگانی که ارزیابی پایان نامـه آنها به صورت توصیفی بوده است تنها دانش آموختگـانی کـه پایان نامه آنها با درجه «عالی» ارزیابی شـده اسـت مجـاز بـه ثبت نام در دوره بدون آزمون (ویـژه اسـتعدادهای درخشـان) خواهند بود

متجانس و همنام بودن رشته فارغ التحصـیلی در مقطـع کارشناسی ارشد با رشته انتخابی در مقطع دکتری تخصصی

متقاضیان می بایست دوره تحصیلی کارشناسـی ارشـد ناپیوسته را حداکثر تا ۶ نیمسال به پایان رسانده باشند

. تبصره : دوره تابسـتان و مرخصی/مرخصـی هـای بـدون احتساب در سـنوات جـزء نیمسـال /نیمسـال هـای تحصـیلی محسوب نمی شود.

-دانشجویانی که دارای دروس معادلسازی شده باشند، شامل پذیرش بـدون آزمـون (ویـژه اسـتعدادهای درخشـان) نمیشوند

داوطلبــان دوره بــدون آزمــون (ویــژه اســتعدادهای درخشان) در صورت کسب شرایط دعـوت بـه مصـاحبه لازم است نسخه ای از فایل مقالات و تولیدات علمی چاپ شده در مجلات ISI یا مجلات علمی پژوهشی فارسـی زبـان و غیـر فارسی زبان داخلی یا خارجی یا ISC خود را با فرمت اعلام شده در زمان مصاحبه به گروه تخصصی مربوطه ارائه نمایند.  

سهمیه مربیان در پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد ۹۸

تذکر مهم ۱ : جهت پـذیرش در دوره بـدون آزمـون (ویـژه استعدادهای درخشان) برای مربیان رسمی شـاغل در دانشـگاه آزاد اسلامی، سهمیه جداگانهای وجود ندارد و کلیه داوطلبـان در پذیرش از شرایط یکسان برخوردارند

. نحوه ثبت نام در دوره دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد ۹۸ ویژه استعدادهای درخشان

: داوطلبان این دوره لازم است در زمان ثبـت نـام از مقطـع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده باشند و با پرداخت مبلـغ ۹۲۰۰۰۰ ریال نسبت به ثبت نام و تکمیل فرم ثبت نام اینترنتـی برای دوره بدون آزمون (ویژه اسـتعدادهای درخشـان) اقـدام نمایند.

متقاضیان شرکت در دوره دکتری تخصصی بدون آزمون (ویژه استعدادهای درخشان) باید رشتهای متجانس و همنام با رشته فارغ التحصیلی دوره کارشناسی ارشد خود را در مجموعه انتخاب نمایند و در زمان ثبت نـام از مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده باشند.

داوطلبان دوره دکتـری تخصصـی بـدون آزمـون (ویـژه استعدادهای درخشان) لازم است اصل مدرک فارغ التحصیلی و تصـویر آن را در زمان دعوت به مصاحبه همراه داشته باشند. همچنین همـراه داشـتن اصل شناسنامه یا کارت ملی نیز در زمان دعوت به مصاحبه الزامی است.  

دیگر مدارک مورد نیاز دوره دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد ۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی  

با توجه به این که اطلاعات فارغ التحصیلی متقاضـیان بـدون آزمون (ویژه استعدادهای درخشان) شامل : رشته فارغ التحصیلی، معدل و نمره پایان نامه از شرایط اصلی در این دوره است لذا ارائه اطلاعات نادرست توسط شخص داوطلب، تخلف محسوب گردیده و مطابق قانون با فرد متخلف برخورد خواهد شد

داوطلبان پذیرش بدون آزمون (ویژه استعدادهای درخشان) در دوره دکتری تخصصی که مشمول خدمت وظیفه عمومی می باشند بایستی شرایط اشاره شده در مورد مشمولان وظیفه عمومی مندرج در این دفترچـه راهنما را عیناً دارا باشند.

فایل تصویر داوطلب میبایست با اسکن از عکس ۴× ۳ یا ۴×۶ باشد که در سال جاری تهیه شده است با توجه به این که تصویر فوق به منظور احراز هویت داوطلب در مراحل مصاحبه و ثبت نـام مـورد اسـتفاده قـرار میگیرد لذا تبعات ناشی از مغایرت تصویر به عهده شخص داوطلب خواهـد بود

داوطلب لازم است نسخهای از ریز نمـرات دوره کارشناسـی ارشد که معدل کل دوره و نمره پایاننامه (یا نتیجه ارزیابی توصیفی) در آن قید شده و به تأیید دانشگاه محل تحصیل رسیده باشد را در قالب یک فایل با فرمت jpg آماده و در زمان ثبت نام مطابق دستورالعمل مندرج در سـامانه بارگزاری نماید

سهمیه رزمندگان و ایثارگران در پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد ۹۸

سهمیه رزمندگان و ایثارگران : براساس قانون ایجاد تسـهیلات بـرای ورود رزمنـدگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و موسسات آمـوزش عالی مصوب ۱۸/۲/۱۳۶۸ هیأت محترم وزیران و قانون اصلاح قانون مـذکور مصـوب ۱۱/۹/۱۳۷۱ مجلـس محتـرم شـورای اسلامی و همچنین با توجه به تصویب قـانون جـامع خـدمات رسانی به ایثـارگران، افـراد مشـمول بنـدهای «الـف » و «ب» متقاضی استفاده از سهمیه ها و تسهیلات مندرج در صفحات ۴ و ۵ دفترچه راهنمای ثبت نام (دفترچه شماره ۱ سازمان سنجش آموزش کشور)، در هر یک از کد رشـته/محل هـا ۲۵ درصـد ظرفیت به رزمنـدگان و ایثـارگران اختصـاص مـی یابـد کـه حدنصاب نمـره علمـی لازم بـرای رزمنـدگان ۸۰ درصـد و ایثارگران ۷۰ درصد نمره در هر یک از مراحل آزمـون ، بـرای آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد میباشد

سهمیه مربیان 

سهمیه مربیان : براسـاس قـانون برقـراری عـدالت آموزشـی در پـذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصـوب مورخ ۲۹/۱/۸۹ مجلس شورای اسلامی، ۱۰ % سهمیه مازاد بـر ظرفیت (حداقل یک نفر در هر کد رشته/محل) برای مربیان در نظر گرفته شده است. اعضای هیأت علمی (مربی) تمام وقـت (اعم از رسمی آزمایشی و رسمی قطعی) و در استخدام رسمی دانشگاه آزاد اسلامی که دارای سه سـال سـابقه عضـویت در هیأت علمی دانشگاه باشند می توانند در صورت تمایل از این امتیاز به منظور پذیرش در دوره دکتری تخصصـی بهـره منـد شـوند. متقاضـیان اسـتفاده از امتیـاز اعضـاء هیـأت علمـی میبایستی از ارسال هر گونه مدرک خودداری نماینـد.

بـدیهی است مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه رأساً نسبت به اسـتعلام وضعیت این گونه افراد از امـور هیـأت علمـی دانشـگاه آزاد اسلامی اقدام و در صورت تأیید شرایط با شرط کسب حداقل ۸۰ درصد نمره در هر یک از مراحل آزمون ، برای آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد را باید کسب نمایند

رشته/مقطع کارشناسـی ارشـد مربیـان متقاضـی استفاده از امتیاز هیأت علمی جهت ادامه تحصیل بـا رشـته ای که در دوره دکتری مایل بـه تحصـیل در آن مـی باشـند بایـد تجانس داشته باشند. تذکر۲ : اشتغال به تحصیل اعضای هیأت علمی منـوط بـه موافقت دانشگاه می باشد.

مطالب مرتبط:

 

انتخاب رشته دانشگاه آزاد

 

دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد

 

 


Source link

برچسب ها
مشاهده بیشتر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
بستن

بلوک تبلیغ حذف شد

با غیرفعال کردن بلوک تبلیغات از ما حمایت کنید.